Standard Leveringsbetingelser

Vilkår for bruk av BxSoftware programvare

Bruk av BxSoftware programvareløsninger og programvareutviklingstjenester inkludert brukerstøtte enten fra Forhandler eller BxSoftware AS.

Område

Avtalen gjelder for programvare registrert i BxSoftware sitt Lisenssystem og for registrert(e) organisasjonsnummer.

Priser

Priser gjelder iht til gjeldende prisliste på BxSoftware hjemmeside. Priser reguleres normalt 1. januar hvert år og publiseres minimum 30 dager før de blir gjeldende. Reguleringen tar utgangspunkt i KPI for arbeid og tjenester, men tilpasses for å kunne gi avrundede priser. Enkelteprodukter kan ha avvikende regulering.

Fakturering abonnement

Abonnement faktureres for 12 måneder fra oppstart. Faktura kan deles mot et tillegg pr halvår (+5%) eller kvartal (+10%). Fakturert periode krediteres ikke. Endring må skje før neste fornyelse.

Fakturering brukslisens

Brukslisens faktureres for 12 måneder fra 1. januar hvert år. Bruksrett for kunden gjelder for fakturert periode. Bruksretten opphører dersom avtalen sies opp eller dersom brukslisensen ikke betales i henhold til avtalen.

Betalingsbetingelser for kunder fakturert direkte fra BxSoftware

Betalingsbetingelser er netto pr 10 dager. Forsinket betaling renteberegnes iht gjelden sats fra Finansdepartementet.

BxSoftware Forpliktelser

BxSoftware forplikter seg til å yte generell support- og servicetjenester til Kunden enten direkte eller via Forhandler.

Kundens Forpliktelser

Kunden skal sørge for rett kontaktinformasjon til enhver tid enten via Forhandler eller direkte i BxSoftwares Lisenssystemer. Kunden forplikter seg til å informere om forhold som er av betydning for gjennomføring av avtalen. Dette gjelder både installasjon og drift. Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel etter første periodes opphør (12 måneder).

Varighet

Avtalen gjelder fra og med bestilling. Første avtaleperiode er gjensidig uoppsigelig på 12 måneder. Avtalen fornyes automatisk for ny periode av samme lengde. Endring av periode må skje før 90 dager innen utgangen av inneværende periode. Avtalen løper med en gjensidig oppsigelsesfrist på 90 dager. Oppsigelse må skje skriftlig (epost).

Priser under extended support / utfasede produkter
For utgåtte produkter tilbys i hovedsak utvidet/extended support, dersom det er teknisk mulig/forsvarlig. Extended support tilbys normalt med 50% tillegg i vedlikeholdspris. Det er ingen bindingstid på produkter under extended support.

Mislighold

Ved gjentatt mislighold eller vesentlig mislighold av en eller flere av punktene i denne avtalen, kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Ved uteblitt betaling forbeholdes BxSoftware retten til å stoppe tjenesten.

Ansvar

BxSoftware har ikke økonomisk ansvar for skade som følge av feil, tap av data eller driftsstans. Dette gjelder både Forhandler og Sluttkunde enten dette gjelder feil i egne løsninger eller 3. partsløsninger.

Tvister

Partene vedtar leverandørens rettskrets som verneting i alle tvister som gjelder denne avtale.


Vedlikeholdslisenser og Utfasingsdatoer​​​